Όταν οι εφαρμογές cloud εισήχθησαν για πρώτη φορά, ορισμένες επιχειρήσεις ανακουφίστηκαν με το γεγονός ότι δεν χρειάστηκε να εγκαταστήσουν και να φιλοξενήσουν τα δεδομένα τους επί τόπου. Άλλοι δίσταζαν καθώς δεν πίστευαν στο cloud , δεν κατάλαβαν τι ήταν, ή δεν ήξεραν για την κατάσταση της ασφάλειας των σύννεφων.

Οδηγός επιλογής των σωστών επιχειρηματικών λύσεων

1. Εισαγωγή

Ενώ ορισμένοι οργανισμοί εξακολουθούν να προτιμούν να φιλοξενούν τα δικά τους δεδομένα, είναι προφανές ότι το cloud γίνεται πλέον ο κανόνας, με μόνο ένα μικρό ποσοστό να αναζητά λύσεις επί τόπου.

Οι εφαρμογές cloud έχουν κερδίσει σταθερά την αποδοχή της αγοράς ως εναλλακτική λύση από την παραδοσιακή εγκατάσταση και συντήρηση επί τόπου εγκατάστασης των λογισμικών επειδή προσφέρουν πολλά οφέλη στους πελάτες, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Συγκριτικός πίνακας χαρακτηριστικών cloud vs on premise

2. CITIBILL cloud

Cloud εφαρμογή είναι και το CITIBILL το οποίο βοηθά τις εταιρείες να διαφυλάξουν έσοδα και να επικεντρώσουν τους περιορισμένους πόρους τους στην επιχείρηση, αντί να επενδύσουν σε υλικά, εφαρμογές και προσωπικό που σχετίζονται με την υποδομή της πληροφορικής και κοστίζουν ακριβά.

Το CITIBILL καλύπτει τα πάντα: διακομιστές, αποθήκευση, λειτουργικό σύστημα, βάση δεδομένων, επιχειρησιακό λογισμικό, ενημερώσεις, τροφοδοσία και ψύξη, χώρο αποθήκευσης δεδομένων και υπηρεσίες υποστήριξης. Ως αποτέλεσμα, η οικονομική επιβάρυνση από τη χρήση εφαρμογών μετατοπίζεται από την επιχείρηση στην εταιρεία μας.

3. CITIBILL on premise

Η υπηρεσία παρέχεται και σε on premise έκδοση αλλά δεν συνίσταται γιατί αρχικά η εγκατάσταση επι τόπου απαιτεί μεγαλύτερη προκαταρκτική αγορά σε υποδομές hardware, που συνεπάγεται μεγαλύτερες κεφαλαιουχικές δαπάνες (CapEx). Με την on premise λειτουργία, ο κάθε οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση του υλικού και του λογισμικού του διακομιστή, των αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων, της αποθήκευσης και της ανάκαμψης από καταστροφές. Υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση καθώς σε περίπτωση παρέμβασης διαχειρίζεται μόνο με τη μετάβαση εξειδικευμένου διαχειριστή  στο χώρο εγκατάστασης. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα ζήτημα για τους οργανισμούς που έχουν περιορισμένους προϋπολογισμούς και τεχνικούς πόρους. Τέλος, η πρόσβαση στις πιο πρόσφατες λειτουργίες και οι ενημερώσεις συμβατότητας παρέχονται σε μεγαλύτερο διάστημα λόγω των προκαθορισμένων κύκλων αναβάθμισης.

4. TCO

Στον τομέα της πληροφορικής, το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του συνολικού κόστους αγοράς και για τη λειτουργία μιας τεχνολογικής λύσης κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής της. Το TCO παρέχει ένα ρεαλιστικό και ολιστικό μέτρο του μακροπρόθεσμου κόστους που απαιτείται για την απόκτηση και τη λειτουργία τεχνολογικών λύσεων.

Στη μελέτη αυτή χρησιμοποιείται το TCO για να συγκρίνει την εγκατάσταση και λειτουργία του CITIBILL on premise και της cloud εφαρμογής, περιλαμβάνοντας τις ακόλουθες κατηγορίες και στοιχεία:

1. Εξοπλισμός και συντήρηση διακομιστή και αποθήκευσης. Οι κεφαλαιακές δαπάνες που απαιτούνται για την απόκτηση διακομιστών και χώρου αποθήκευσης για την εκτέλεση εφαρμογών, βάσεων δεδομένων και περιβάλλοντος δοκιμών. Λειτουργικά έξοδα συντήρησης, χώρου, ισχύος και ψύξης.

2. Λειτουργικό σύστημα, βάση δεδομένων, ασφάλεια, εφεδρικό λογισμικό και συντήρηση. Κεφαλαιακές δαπάνες για την απόκτηση λογισμικού λειτουργικού συστήματος, βάσης δεδομένων, ασφάλειας και δεδομένων. Λειτουργικά έξοδα για υποστήριξη λογισμικού, αναβαθμίσεις, επιδιορθώσεις και διορθώσεις σφαλμάτων για αυτήν την υποδομή.

3. Διοικητικό κόστος πληροφορικής για συστήματα και βάση δεδομένων. Μισθοί διαχειριστών πληροφορικής πλήρους απασχόλησης για συστήματα υλικού, λογισμικού και βάσεις δεδομένων.

5. Ποιοτική σύγκριση

Οι οργανισμοί που συνεργαζόμαστε χρησιμοποιούν πάντα την τελευταία έκδοση του cloud χωρίς να χρειάζεται να υπολογίσουν επιπλέον κόστη για αναβαθμίσεις και αποθήκευση δεδομένων καθώς η εφαρμογή είναι cloud. Αναφορικά με το προσωπικό, η πολυπλοκότητα των τεχνολογιών πληροφορικής προϋποθέτει την ύπαρξη εργαζόμενων – διαχειριστών στον τομέα της πληροφορικής (ΙΤ support). Το CITIBILL cloud διαθέτει για την υποστήριξή και την ομαλή λειτουργία του μία ολόκληρη ομάδα με εξειδικευμένες γνώσεις. Αυτό σημαίνει πως οι πελάτες μας δεν θα έχουν επιπλέον έγνοιες που θα αφορούν την πρόσληψη και κυρίως την αξιολόγηση εξειδικευμένου προσωπικού, δεν χρειάζεται να ανησυχούν για τα αντίγραφα ασφαλείας, τη δικτύωση ή οτιδήποτε συμβαίνει με έναν διακομιστή. Στον παρακάτω πίνακα διαπιστώνεται η διαφορά στην ποιότητα της υποδομής που μπορεί να επωφεληθεί ένας οργανισμός χρησιμοποιώντας το CITIBILL σε σχέση με αυτόν που μπορεί να δαπανήσει.

Ελάχιστες απαιτήσεις του CITIBILL cloud

6. Παράδειγμα οργανισμού

Στη μελέτη αυτή παρουσιάζεται ένας οργανισμός ο οποίος κάνει χρήση και τα τρία modules της πλατφόρμας (λογαριασμοί, έγγραφα, συνεργεία) και τα κόστη χρήσης και cloud υπηρεσιών – καθημερινού back up. Ενδεικτικά υπολογίζονται στον οργανισμό 100,000 λογαριασμοί, 5,000 έγγραφα πρωτοκόλλου και 5,000 εντολές προς συνεργεία.

Α. Κόστος χρήσης λογαριασμών CITIBILL cloud

Κόστος χρήσης λογαριασμών

Β. Κόστος χρήσης εγγράφων

Κόστος χρήσης εγγράφων CITIBILL cloud

Γ. Κόστος χρήσης εντολών

Κόστος χρήσης εντολών

Δ. CITIBILL: Κόστος cloud υπηρεσιών και back up για 3 Modules

CITIBILL cloud: Κόστος cloud υπηρεσιών και back up

Αν οργανισμός θέλει να κάνει χρήση της πλατφόρμας on premise θα πρέπει επιπλέον να υπολογίσει τα αρχικά κόστη εγκατάστασης και τα ετήσια κόστη αναβαθμίσεων των modules.

Ε. Κόστος 3 Modules On premise

Κόστος 3 Modules CITIBILL On premise

*Τιμές βάσει ισχύοντος τιμοκαταλόγου

7. Ποσοτική Σύγκριση

Στη μελέτη αυτή έχει υπολογιστεί το κόστος απόκτησης της ελάχιστης υποδομής που απαιτείται για την ορθή λειτουργία της εφαρμογής αν εγκατασταθεί επί τόπου στο χώρο του οργανισμού, καθώς και τα ετήσια λειτουργικά κόστη και μισθοί που απορρέουν από αυτή. Συγκριτικά, υπολογίζονται οι δαπάνες που απαιτούνται στην εναλλακτική χρήση της εφαρμογής σε cloud server, όπως προτείνεται από την εταιρεία μας. Γενικά, παρατηρείται η τάση των οργανισμών να βρίσκουν πιο οικονομικά αποδοτική τη λύση cloud από το να αγοράζουν και να συντηρούν τα πάντα και οι λόγοι αποτυπώνονται λεπτομερώς στον παρακάτω πίνακα.

Ποσοτικός συγκριτικός πίνακας CITIBILL cloud vs CITIBILL On premise

*Τιμές βάσει ισχύοντος τιμοκαταλόγου

Με το σύνολο του κόστους όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, γίνεται ευκόλως αντιληπτός ο λόγος που δεν προτείνουμε στους πελάτες μας το CITIBILL on premise αλλά το cloud.

8. Κάνοντας τη σωστή επιλογή!

Για τη σωστή επιλογή μεταξύ CITIBILL cloud ή CITIBILL on premise θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι ανάγκες του οργανισμού. Η cloud έκδοση βοηθά τους οργανισμούς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του επιχειρηματικού τους περιβάλλοντος , παρέχοντας πρόσθετη ευελιξία στην εσωτερική τους λειτουργία καθώς τους επιτρέπει να εστιάζουν από τη διαχείριση της υποδομής στις βασικές ικανότητες του οργανισμού.